ProSensus

Työnohjaus

Työnohjaus on sekä yksilön että yhteisön ammatillisen toiminnan kehittämiseen tähtäävää ohjaavaa keskustelua. Työnohjauksessa työntekijät voivat käsitellä työhön liittyviä kysymyksiä, kuten työhyvinvointia, työyhteisöä, työmotivaatiota, työstressiä, työelämän haasteita ja työuraa. Ohjauksellisten keskustelujen myötä työntekijät voivat myös kehittää työelämätaitoja, kuten vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja, ajanhallintataitoja ja työhyvinvointitaitoja. Työnohjauksen ulottuvuuksia Arja Kosken (2007) mukaan on rakenteet, perustehtävä ja tunteet.Työ ja toimivat rakenteet


Työn rakenteet tarkoittavat paitsi fyysisiä olosuhteita töissä, niin myös ei-aineellisia käytänteitä ja linjauksia, joilla työyhteisön toimintaa organisoidaan. Mikäli esimerkiksi palaverit ovat yhtä kaaosta, viestintä ontuu tai tieto ei kulje, heikot rakenteet heijastuvat väistämättä työn tekemiseen. Rakenteiden heikkous tuottaa usein epävarmuutta. Epävarmuus taas heijastuu muihin osatekijöihin, kuten tunteet ja perustehtävä, esmerkiksi turhautumisena ja tehottomuutena.Perustehtävän selkeys


Perustehtävä vastaa kysymykseen siitä,mitä tarkoitusta varten työ on olemassa ja miten siinä pyritään tarkoitukseensa. Esimerkiksi hammaslääkärin perustehtävä on suun terveyden edistäminen (mitä) erialisin korjaavin, ylläpitävin ja ennaltaehkäisevin (miten) toimenpitein. Kun perustehtävä on selkeästi määritelty, niin työn tekemisen päämäärä ja keinot siihen pääsemiseksi ovat selkeämmät. Muuttuvissa olosuhteissa on puolestaan tärkeää, että omaa tehtävänkuvaa on mahdollista reflektoida säännöllisesti.Johtaminen palvelutehtävänä


Johtaminen on työn edellytysten turvaamista, turvallisen työntekemisen mahdollistamista, osaamisen valjastamista, vahvuuksien tukemista ja kehittämiskohteiden tunnistamista sekä toimeenpanovastuun kantamista etenkin silloin, kun työssä ilmenee haastavia vaiheita. Johtajuuden tärkeimpiä tehtäviä on tukea työssjaksamista. Sen varaan rakentuu toiminnan tuottavuus, innovatiivisuus ja eettisyys. Itsen ja muiden johtaminen on vastuun kantamista työn tekemisen edellytyksistä.Työ ja tunteet


Työnohjauksessa työn herättämiä tunteita tarkastellaan sekä työyhteisön toimintakulttuurin, työn muiden osaekijöiden (rakenteet ja perustehtävä) ja työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuksien kautta.  Olemme ihmisinä erilaisia, ja reagoimme ympäröiviin olosuhteisiin eri tavoin. Itseymmärryksen kasvattaminen auttaa tiedostamaan ja käsittelemään työn herättämiä tunteita, ja parhaimmillaan hyödyntämään niitä toiminnan moottorina. Tunne ennakoi liikettä, muutosta, toimintaa. Työn herättämät tunteet ovat tärkeä aihe työnohjauksessa.